KALENDAR HIJRAH

Tuesday, November 10, 2009

باب لال هل دان بل

1) Khilaf qura’ pada lam هل dan بل ketika bertemu 8 huruf hijaiyah iaitu :
i)- ﺖ
ii)- ﺙ
iii)- ﻈ
iv)- ﺰ
v)- ﺱ
vi)- ﻦ
vii)- ﻂ
viii)- ﺾ

2) Terbahagi 8 huruf kepada بل dan هل iaitu :

-Huruf yang berkaitan dengan lam هل iaitu :
• ﺙ
هل ثوب الكفر(Surah mutaffifin).

-Huruf yang berkaitan lam بل ada 5 iaitu :

• ﺾ
(بل ضلوا عنهم)

ﻈ •
(بل ظننتم)

ﻂ •
(بل طبع)

ﺰ •
(بل زين للذﻴن كفروا)

ﺱ •
( بل سولت لكم أنفسكم


-Huruf yang dikongsi diantara laam dan laam 2 iaitu :

•ﻦ
بل نتبع•
هل ندلكم•
ﺖ•
هل تعلم له سمي•
بل تأتيهم•

تاء تأنيث

- Huruf yang diidgamkan dan diidzharkan ketika bertemu ta’ta’nis 6 huruf iaitu:
• س
• ث
• ص
• ز
• ظ
• ج


- Mazhab qura’ pada ta’ta’nis

*Imam Qura’
*Bacaan ta’ta’nis:
1.Ibnu khasir,a’sim dan qolun
-M’idzharkan ketika bertemu 6 huruf t’sebut

2.Warsh
-m’idghamkan pada ظ sahaja
-m’idzharkan ketika baki huruf

3.Ibnu Amir
-m’izharkan ketika س,ج, dan ز
-m’idghamkn pada baki huruf
-Hisyam m’idzharkan pada:
سورة الحج) )لهدمت صوامع
-Ibnu Zakuan membaca dua wajah:
~Idzhar
~Idgham
(yang sohih izhar sahaja)

4.Baki qura’ iaitu Abu Amru,Hamzah dan Kisai:
-m’idghamkan ke dalam 6 huruf tersebut

باب دال قد

1)Terdapat 8 jenis huruf yang di idghamkan atau di idzharkan pada huruf الدال pada
kalimah قد , iaitu :
السين , الذال , الضاد , الظاء , الزاي , الجيم , الصاد , الشين
Huruf tersebut mestilah berada di awal kalimah.Ianya juga mestilah berada selepas
kalimahقد

2)Perselisihan pembacaan antara ahli Qurra’ mengenainya:

(i) Imam ‘Asim, Qalun, dan Ibnu Kathir mengizharkan huruf الدال pada kalimah قد,
pada semua huruf tersebut .

(ii) Imam Warsy mengidghamkan huruf الدال pada kalimah قد hanya pada huruf الضاد
dan الظاء serta mengizharkan pada huruf bakinya.

(iii) Imam Ibnu Zakuan membaca 2 wajah pada huruf الدال pada kalimah قد dengan
mengidghamkan pada huruf الضاء , الذال , الزاي dan الظاء dan mengizharkannya
pada huruf selain daripada itu.

(iv) Imam Hisham mengidghamkan huruf الدال pada kalimah قد pada kesemua
huruf berikut, kecuali mengizharkan hanya di dalam surah Shad.

(v) Imam Abu ‘Amru, Hamzah,dan Kisaie mengidghamkan huruf الدال pada kalimah قد
pada kesemua huruf tersebut tanpa khilaf.

باب ذال ءاذ

نعم إذتمشت زينب صال دلها سمى جمال واصلا من توصلا
فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهرريا قوله واصف جلا
وأدغم ضنكا واصل توم دره وأدغم مولي وجده دائم ولا

-Mengidghamkan huruf ‘zal’(الذال) pada kalimah ‘iz’(إذ) atau mengizharkan hanya kepada
6 huruf dan berada di awal kalimah dan selepas huruf ‘zal’-الذل

إتمشى أختك-التاء
وإذزين لهم الشيطن-الزا
وإذصرفناإليك-الصاد
إذ دخلوا عليهم-الدال
لولا إذسمعتموه-ا
وإذ جعلنا البيت-الجيم


Perselisihan pendapat ahli Qurra’:

1. Imam nafi’ , Ibnu Kasir , dan A’sim bersepakat dengan mengizharkan huruf
‘zal’(الذال) pada kalimah ‘iz’إذ)) apabila bertemu dengan 6 huruf tersebut.
2. Imam Khalad dan Imam Kisa’ie bersepakat dengan mengizharkan huruf ‘zal’(الذال)
apabila bertemu dengan huruf ‘jim’(الجيم) sahaja dan mengidghamkam pada huruf.
3. Imam Khalaf mengidghamkan huruf ‘zal’(الذال) pada kalimah ‘iz’(إذ) apabila bertemu
dengan huruf ‘ta’(التأ) dan ‘dal’(الدال) dan menizharkan pada selain dari huruf
tersebut.
4. Imam Ibnu Zakuan mengidghamkan huruf ‘dal’(الدال) pada kalimah ‘iz’(إذ) apabila
bertemu dengan huruf ‘dal’(الدال) dan mengizharkan pada selain dari huruf tersebut. 5. Imam Abu dan Hisham mengidgham kesemua huruf apabila beteu dengan huruf ‘zal’(الذال).

BAB IZHAR DAN IDGHAM..

: -Qurra' yang terlibat dalam bab ini ialah kholaf.

-Riwayat kholaf akan membaca idgham tanpa dengung pada huruf nun yang mati @ tanwin apabila bertemu dengan huruf WAU dan YA.

Contoh وجوه يومئذ, ولي ولا , من يعمل

Dalil as-Syatibi:

وكل بينموا أدغموا مع غنة وفى الواو والياء (دونها خلف) تلا

-Syarat mengidghamkan nun sakinah,mestilah berada dalam dua kalimah. Tetapi sekiranya ia dihimpunkan dalam satu kalimah ia wajib diizharkan.Izhar tersebut dinamakan sebagai Izhar Mutlak.

-Dalam al-Quran kalimah Izhar Mutlak mempunyai empat iaitu:

صنوان ,قنوان , دنيا , بنيان

BAB FATHAH,IMALAH DAN TAQLIL..

1)Bersepakat semua qurra’ mengidghamkan nun sakinah dan tanwin tanpa dengung pada ل danر

Contoh: هدى للمتقين

ولكن لا يعلمون-

غفوررحيم-

من رزق ربكم-

2)Bersepakat semua qurra’ mengidghamkan nun sakinah dan tanwin pada hurufم ,و ,ي dan ن
serta dengung.

Contoh:

-من يعمل

وجوه يومنذ-

من يعمة-

يومئذ نادرة-

من مال الله-


3)Khilaf oleh Kholat dan Hamzah mengidghamkan nun sakinah dan tanwin tanpa dengung
pada و dan ي.

4)Syarat idgham nun sakinah:

-Di akhir kalimah.

-Huruf idgham di awal kalimah yang ke dua.

5)Wajib izhar apabila berhimpun dalam satu kalimah.Namanya ialah izhar mutlak.

Contoh:

- دنيا

بنيان-

قنوان-

صنوان-

6)Diizharkan nun sakinah apabila berhimpun nun sakinah bersama و atau ي dalam satu
kalimah dua huruf yang sama.

7)Bersepakat semua qurra’ mengizharkan nun sakinah dan tanwin ketika bertemu kedua-
duanya daripada huruf halqi iaitu:

ح,خ,ع,غ,ه,ء

(8Bersepakat semua qurra’menukarkan nun sakinah dan tawin kepada م ketika bertemu ب
serta menjaga ghunnah dan ikhfa’.

Contoh:

انبؤنى-

من بيت أيديهم


9)Sahih pada menyebut iqlab membuka sedikit diantara 2 bibir mulut pada ikhta` syafawi
dalam م sakinah bertemu ب.

Contoh:

-أليهم بهدية


10)Bersepakat qura` yang 7 mengitifa`kan nunsakinah dan tanwin serta menjaga ghunnah
ketika bertemu kedua-duanya daripada baki huruf hijaiyah dan jumlahnya lima belas.

Friday, November 6, 2009

BAB MAZHAB KISAIE PADA IMALAH HA' TA'NIS KETIKA WAQAF..

1)KISAIE ada mazhab pada imalah ketika wakaf :

-Mazhab tafsili
-Mazhab ijmali

MAZHAB TAFSILI.

2) Imalah oleh kisaie ha’ taknis :
-Apabila didahului oleh salah satu 15 huruf فجست زينب لذود شمس
-Apabila didahului oleh salah satu 4 huruf اكهر

• Dengan syarat :
-Sebelum ha’ taknis huruf اكهر dan sebelum itu kasrah.
-Sebelum ha’ taknis huruf اكهر dan sebelum itu ya sukun.
-Sebelum ha’ taknis huruf اكهر dan sebelum itu sukun dan sebelumnya huruf kasrah.

3) Tidak dibaca imalah ha’ taknis :
-Apabila didahului salah satu 10 huruf حق ضغاط عص خظ

• Apabila sebelumnya salah satu huruf اكهر dan tidak sempurna syarat yang disebut.MAZHAB IJMALI.

1) Imalahkan ha’ taknis selepas setiap huruf ibjadiyah selain selepas alif.
-Tidak imalah pada contoh : الصلاة ، الزكاة